Jinsei Kolye �ade �artlar�

Jinsei kolye �r�nleri tamami ithalat�i firmalarin garantisi altindadir. Dis kaplamayi �cretsiz kaplatmak i�in gereken s�re asgari �� yil olup, mikro �ip �m�r boyu garantilidir.

�ade Ko�ullar�:

�ade ama�l� g�nderdi�iniz �r�nlerle birlikte g�ndermeniz gereken ��eler a�a��ya ��kar�lm��t�r;

- Sitemizden sat�n ald���n�z �r�nlerde kar��la�abilece�iniz kimi sorunlarda, siz de�erli m��terilerimizin ma�dur olmaman�z i�in �r�n iade taleplerinizi belirli bir prosed�r �er�evesinde de�erlendirmekteyiz. Bu prosed�r� takip etmenizin size eksiksiz ve h�zl� bir hizmet sunabilmemizde �nemli rol oynayaca��n� �nemle hat�rlat�r�z. 

A�a��da kar��la�abilece�iniz kimi sorunlar ve bu ko�ullar alt�nda neler yapman�z gerekti�ine y�nelik bilgileri bulacaks�n�z

- Jinsei''nin cayma hakk� yedi g�n olup, iade edilen ürünün kargosu'nun firmam�za ula�ma süreci bir ayd�r.Bu durum 10 May�s 2011 tarihinden itibaren ge�erlidir. (Not: �ade s�reci �irketimiz taraf�ndan bir ay olarak belirlenmi�tir.)

- Bilgi verilmeden g�nderilen �r�n paketleri taraf�m�zca kabul edilmez. �r�n� iade etmeden �nce0216 499 69 40 nolu numaradan yetkililere iade sebebi dilek�e ile birlikte kay�t a�t�rarak iade i�lemlerinizi ba�latabilirsiniz.

- Degistirme islemlerinin kargosu m�sterilere aittir. Degistirilecek kolye haber verilerek kayit a�tirilmasi gerekmektedir.

- Iade olarak g�nderilen kargo m�steriye aittir. Kargo'su �denmeyen paketler teslim alinmaz iade olarak size geri g�nderilir.

- Iade i�in Banka Hesap bilgilerinizi 26 haneli Iban numarasi , Sube Kodu , Hesap numarasi , Banka Adi , Hesap sahibinin Adi, Soyadi ve Sube Adi olarak dilek�enizde g�ndermenizi rica ederiz.

- Iade islemi basladiktan sonra 10 g�n i�erisinde paraniz bankaniza yatirilacaktir.

- Iade isleminde kirik, eksik, bozuk sekilde g�nderiler kesinlikle alinmayacaktir.

- Sipari�in sonu�lanmas� durumunda ALICI i�bu s�zle�menin t�m ko�ullar�n� kabul etmi� say�lacakt�r.